Balçık Tekkesi Mescidi
Balçık Tekkesi Mescidi
Balçık Tekkesi Mescidi

Balçık Tekkesi Mescidi

Defterdar Caddesi ile Cezerî Kasım Paşa Akar Çeşmesi Sokağı’nın birleştiği yerde ve sokağın sol köşesindedir. Bugün yalnız harap türbesi ve arsası mevcuttur. Karşı köşedeki Eyüp Askeri Rüşdiye'si 1988 yılında boş yere yıktırıldı.

Bu Mescid aslında 863 (1458) tarihinde Daru’l-Hadis olmak üzere yaptırılıp zamanla harap olunca Gazi Tiryaki Hasan Paşa adlı vezir yeniden yaptırmıştır. Ve imameti maaşlı olarak

Sünbüllü Şeyhi Mahmud Efendiye verilmiştir. Mahmut Efendi Sümbül Sinan Tekkesi şeyhi Ya'kub Efendi’nin halifesi olduğundan bu Mecid’de sabah ve akşamları zikirler edilmek suretiyle bir Halveti tekkesi suretince kullanılmıştır. Tekke, Sokullu Türbesi Vakıflarına mülhak olarak gösterilmiştir.

Temmuz 2018 itibariyle ihya projeleri onaylanmış olup ihyasını beklemektedir.