Üsküdar Adliye Camii
Üsküdar Adliye Camii
Üsküdar Adliye Camii

Üsküdar Adliye Camii

İstanbul ili, Üsküdar ilçesi, Rumi Mehmet Paşa (Aziz Mahmud Hüdai) Mahallesi, 430 ada, kadastral boşlukta yer alan Üsküdar Adliye Camii’nin bânîsi Sultan II. Mahmud olup Camii,

II. Mahmud’un mahlası olan “Adlî” adıyla anılmıştır. Camii’nin adının bazı kaynaklarda “Şerefâbâd” olarak geçmektedir. Tek minareli olan Adliye Cami’nin minberi ve müezzin mahfili bulunmaktaydı. Camii, Şemsi Paşa İskelesi yakınındadır, Camii ile birlikte bir çeşme de inşa edilmiştir. “II. Mahmud Çeşmesi” olarak bilinen bu yapının kitabesi çeşmenin 1813- 1814 yıllarında inşa edildiğini gösterir. Hicrî 1230 (1814-1815) tarihli vakfiyesi vardır.

Adliye Cami’nin avlusunda tulumbalı bir kuyu, abdest muslukları ile Camii’nin içinde güzel bir hünkâr mahfilinin varlığından söz edilir. 1912 yılında karakol binasının Anadolu Spor Kulübü’ne verilmesi, bitişiğindeki Camii’nin bakımsız kalmasına yol açmıştır. 1930 yılında temeline varıncaya kadar yıkılmıştır. Daha sonra Camii alanının bir kısmı Askeri Gazino olarak kullanılmıştır.

Derneğimizce yapılan çalışmalar sonucu 2017 yılında ilgili Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nca Camii’nin tescili yapılmıştır. Camii’yi planlara işlemeyen Üsküdar Belediyesi ile hukuki süreç devam etmektedir.